Teritoriu și populație

Microregiunea Țara Oașului este amplasată în partea de NE a județului Satu Mare, în zona transfrontalieră cu Ucraina, la aproximativ 50 de km de municipiul Satu Mare. Teritoriul prezintă o bună accesibilitate asigurată prin DJ 109 L, H și M, care sunt conectate la DN 1C și DN 19, este străbătut de calea ferată care leagă Satu Mare prin Orașu Nou, Vama de Bixad, iar transportul aerian este asigurat de cele două aeroporturi din Satu Mare, respectiv Baia Mare, amplasate la distanță de aproximativ 50 km fiecare. Microregiunea cuprinde Munţii Oaş, începutul Munţilor Gutâi, Depresiunea Oaşului și o portiune din Câmpia Someşului. Relieful predominant este cel deluros și muntos de altitudine mică, ce nu depăşesc 630-680 m, cu o medie de 250 m.
Grupul de Acţiune Locală Ţara Oaşului (GAL TO) acoperă o suprafaţă totală de 822,05  km² şi o populaţie de  61.062 de locuitori şi cuprinde 13 UAT, din care 12 comune - Bătarci, Bixad, Călinesti Oas, Cămârzana, Certeze, Gherta Mica, Orasu Nou, Racsa, Tarna Mare, Tirsolt, Turt, Vama  şi un oraş Negreşti Oaş. Ponderea populaţiei urbane în totalul populaţiei GAL TO este de 19,43%. Densitatea populaţiei este de 74,28 loc/km²

Analiza structurii populaţiei microregiunii pe categorii de varstă comparativ cu cea la nivel judeţean nu evidenţiază diferenţe semnificative  (categoria 0-14 ani - 15,98% la nivel de microregiune, fata de 15,67% la nivel de judet, categoria 15-64 ani – 73,76% la nivel de microregiune fata de 71,36% la nivel de judet, categoria 65 ani si peste- 10,26% la nivel de microregiune, fata de 12,96% la nivel de judet si 16,14% la nivel national). Ponderea mai redusă a populaţiei în vârstă de 65 de ani şi peste, conferă anumite avantaje zonei. Deşi populaţia rurală cunoaşte un declin demografic, fiind în scadere şi în curs de îmbătrânire, la nivelul GAL TO acest fenomen nu este atât de accentuat comparativ cu valorile la nivel naţional şi chiar şi judeţean. Declinul demografic la nivelul microregiunii, provine din menţinerea natalităţii la valori scăzute, sub nivelul de înlocuire a generaţiilor şi din migraţia persoanelor tinere şi a celor apte de muncă în zonele urbane mai atractive şi in străinătate.
Analiza populaţiei stabile a microregiunii după etnie evidenţiază existenţa etniei maghiare, care deţine o pondere de 6,95% în totalul populaţiei stabile. Etnia rroma este foarte redusă (519 persoane), deţinând o pondere de numai 0,85% din populaţia stabila a microregiunii. Practic nu se poate vorbi de comunităţi rrome la nivelul microregiunii, în 4 din localităţile microregiunii numărul persoanelor de etnie rromă fiind 0, iar în celelalte localităţi numărul acestora fiind foarte redus. O pondere mai ridicată a acestei minorităţi o regăsim în localităţile Tarna Mare (81 persoane - 2,15%), Turţ (96 persoane - 1,72%) şi Negreşti Oaş (186 persoane - 1,57%).
Analiza populaţiei ocupate pe sectoare de activităţi ale economiei naţionale indică o distributie relativ echilibrată în cadrul sectorului primar (33,33%), secundar (34,04%) şi terţiar (32,62%). În sectorul secundar, cea mai mare pondere o deţine populaţia ocupată în construcţii (25,63%) şi industria prelucrătoare (7,7%), iar în cel terţiar, populaţia este ocupată în activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu (10,69%), administratie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială (7,77%),  în comerţ (7,27%) şi hoteluri şi restaurante (2,37%).

 

Linkuri catre site-urile comunelor membre.

Comuna Turt
Comuna Tarna Mare
Comuna Batarci
Comuna Gherta Mica
Orasul Negresti Oas
Comuna Orasul Nou
Comuna Racsa
Comuna Vama
Comuna Calinesti Oas
Comuna Certeze
Comuna Bixad
Comuna Tarsolt
Comuna Camarzana