Fișa măsurii 6/6A

 

 

 

 

 

ARHIVA:

 

 

fisa_masurii_6-6a_aprobata_01.07.2020.docx

 

 

FIȘA MĂSURII 6/6A

Denumirea măsurii – Înfiinţarea de activităţi neagricole

 

CODUL Măsurii - Măsura 6 / 6A

Tipul măsurii:   □   INVESTIȚII

                               SERVICII

                            X SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

La finele anului 2014, numarul mediu al salariatilor din microregiunea GAL TO era de 6639 de persoane, iar populatia stabila ocupata era de 24198 persoane. Rata ocuparii, reprezentând gradul de concentrare a populaţiei ocupate în vârstă de 15-64 ani, in microregiune era de 45,78%,  mai redusa cu 15% fata de cea existenta la nivel national de 61% si cu 23% fata de cea la nivelul judetului Satu Mare. Acest aspect indica o ocupare insuficienta in zona, precum si faptul ca există forță de muncă disponibilă implicată preponderent în agricultura de subzistență. Lipsa locurilor de muncă şi a alternativelor, inclusiv cele antreprenoriale, reprezintă principalele cauze ale fenomenului de migraţie a fortei de munca din zona in mediul urban si mai ales in alte state membre ale UE.

Cea mai mare pondere o au IMM-urile cu activitati non-agricole din sectoarele constructii (47,68%) si comert (21,52%), ceea ce denotă o pondere redusă a IMM implicate în desfășurarea de activități precum mica industrie, servicii şi turism rural, o slaba diversificare a activitatilor nonagricole si inexistenta industriilor creative. De altfel, Tara Oasului este recunoscuta pentru firmele care activeaza in domeniul constructiilor, acestea avand activitate nu doar pe plan local, ci si in alte regiuni ale tarii si chiar la nivel international.

In randul activitatilor non agricole, atat industria prelucratoare, cat si turismul, sectoare ce ar putea valorifica resursele si potentialul natural si cultural al zonei sunt foarte slab reprezentante. In ciuda potentialului natural, cultural si patrimonial existent, a resurselor naturale ale subsolului (ape minerale, ape termale) si resurselor pentru producerea de energii alternative (in special biomasa), numarul firmelor care activeaza in aceste domenii detin o pondere de numai 9,7% (industria prelucratoare), respectiv de 3,5% cea de turism.

Microregiunea are un potential turistic foarte ridicat, 5 localitati din microregiune, din cele 10 localitati rurale ale judetului Satu Mare cu potential turistic, fiind incluse in Lista zonelor rurale cu potential turistic ridicat (Calinesti Oas, Certeze, Orasu Nou, Turt si Vama). Cu toate acestea, turismul la nivelul microregiunii este la un nivel nesatisfacator.   Infrastructura turistica si serviciile turistice suport si de agrement sunt insuficient dezvoltate, iar promovarea turistica a zonei este deficitara si realizata in mod neprofesionist. Infrastrucura de agrement este insuficientă pentru populația și potențialul turistic de dezvoltare al zonei.

Țara Oașului are un bogat patrimoniu cultural material și imaterial, prin care se păstrează identitatea și tradițiile microregiunii, dar care este încă insuficient conservat și valorificat.

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul LEADER prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole pentru prima dată (start-up),  în baza unui plan de afaceri. Măsura contribuie la: ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de muncă existent, la diversificarea economiei din teritoriul LEADER, la creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la combaterea excluziunii sociale.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

 1. obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

Obiective specifice ale masurii

 1. diversificarea economiei teritoriul LEADER, dezvoltarea economică a zonei şi   eradicarea sărăciei
 2. dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice
 3. crearea de locuri de muncă de calitate în teritoriul LEADER
 4. încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale
 5. dezvoltarea turismului prin incurajarea infiintarii anumitor  tipuri de  structuri de cazare (parcuri de rulote, camping, tabere, bungalouri) baze de agrement etc.

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor alineatul 1a, punctul ii) activitati neagricole in zone rurale

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul”, fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura M1/1A,M2/1B,

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  M7/6A, M8/6A, M9/6B, M10/6B

 1. Valoarea adăugată a măsurii
 • stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru alte activităţi economice neagricole din teritoriul GAL
 • dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how
 • crearea de noi locuri de muncă
 1. Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare;

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici și persoanele fizice din zone rurale (Start-up) – art 19. alin. 1, litera a, punctul ii:

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia.
 • Persoanele fizice - fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun activități neagricole, cu excepția persoanelor fizice neautorizate

Beneficiarii indirecți sunt:

 • Populatia din teritoriu și din regiune
 • Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă
 1. Tip de sprijin
 • Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi activități neagricole în teritoriul LEADER pe baza unui plan de afaceri.
 • Cerințe minime:
 • Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acţiuni, în afara celor specifice prezentei măsuri.
 • Acordarea celei de-a doua transe este conditionată de implementarea corectă a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.
 • În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima transă, proportional cu obiectivele nerealizate.
 • Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin planul de afaceri şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Activitatile prevazute in planul de afaceri pot fi din domeniul productiei si serviciilor inclusiv cele turistice (toate tipurile de structuri de cazare prevazute in legislatia in vigoare in domeniul turismului si activitatior recreationale). Codurile CAEN eligibile vor fi detaliate in Ghidul solicitantului.

 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri
 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL
 • Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului
 • Solicitantul are obligativitatea intretinerii/mentenantei investitiei pe perioada aferenta (minim 3 ani de la ultima plata)
 1. Criterii de selecție
 • Vor fi selectate cu prioritate proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile
 • Investitii in turism
 • Investitii in domeniul TIC
 • Se vor crea 3 locuri de munca (minim 1 an)

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Cuantumul sprijinului este de  maxim 48.500 euro/proiect :

Sprijinul se va acorda în 2 rate pe o perioadă de maximum 3 ani, astfel:

 • 90% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 10% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri.
 • Operatiunile se supun regulii de minimis

Dosarul cererii de plată pentru a doua tranșă se depune după îndeplinirea conformității și a investițiilor propuse de beneficiar în planul de afaceri.

 1. Indicatori de monitorizare

Domenii de intervenție

Indicator de monitorizare

6A Indicator specific

Număr de locuri de muncă nou create 3 locuri de munca

Indicator suplimentar

Cheltuieli publice totale 97.000 euro