Fișa măsurii 4/2A

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA:

 

 

 

 

FIȘA MĂSURII 4/2A

 

Denumirea măsurii – Investiţii în exploataţii agricole şi pomicole

 

CODUL Măsurii -  Măsura 4 / 2A

 

Tipul măsurii:   □  X INVESTIȚII

 •    SERVICII
 •    SPRIJIN FORFETAR

 

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

 

Conform analizei SWOT, in general se practică agricultură în ferme de subzistență si semisubzistenta și nu agricultură intensivă, în exploatații agricole. Agricultura din zona se bazează pe explotații individuale, de mici dimensiuni. Chiar daca anumite ferme si-au imbunatatit dotarile cu mijloace de producție mai moderne, inclusiv finantate din fonduri nerambursabile, exista inca un numar mare de mici fermieri si gospodarii individuale care lucreaza cu mijloace rudimentare. Pe intreg teritoriul GAL TO exista un singur fermier care detine suprafata mai mare de 100 ha (114 ha) si 2 fermieri care detin suprafete mai mari de 40 ha (de 43, respectiv 49 ha). În ultimii 3 ani se constată o tendință de creștere a numărului de ferme de semisubzistență, ceea ce înseamnă o valorificare mai bună a potențialului agricol, o parte a produselor rezultate din activitățile agricole ajungând și pe piață.

În microregiunea GAL TO sunt întrunite o serie de condiții favorabile dezvoltării sectorului zootehnic, care ține în primul rând de suprafețele însemnate de pășuni și fânețe specifice zonelor deluroase și piemontane, remarcându-se existenţa unei baze furajere corespunzătoare cantitativ şi diversificată. Creşterea animalelor este un domeniu cu tradiţie, fapt confirmat de preponderenţa fermelor cu profil de creştere a animalelor şi celor mixte. Efectivele de animale din ferme au un nivel redus, in special bovine si ovine.

Terenul arabil ocupa o suprafata redusa, fapt ce nu constituie o premisă favorabilă pentru culturile de câmp.

 

Pomicultura este o ocupație tradițională a microregiunii. Suprafața totală ocupată de livezi și vii la sfârșitul anului 2015 era de 3785 ha, reprezentand 9% din suprafata agricola a teritoriului, in crestere cu 850 de hectare fata de anul 2011. Principalele culturi de pomi fructiferi sunt cele de pruni, meri, peri și cireși. Fructele (mai ales mere, prune, pere) sunt utilizate in special pentru producerea de băuturi spirtoase (palincă), unul dintre produsele tradiționale specifice zonei. Majoritatea livezilor sunt exploatate în sistem extensiv (clasic).

In zona exista un interes crescut pentru conversia terenurilor ocupate de livezi în regim ecologic. In anul 2012, peste 600 de producatori din zona au depus cerere de conversie a terenurilor (in special livezi de pruni, meri, peri, nuci, ciresi, dar si anumite suprafete de pajisti sau culturi  vegetale) in regim ecologic. Acestia au primit certificarea din partea unui organism de certificare la finele anului 2014. In acest context, este nevoie de crearea de facilitati de colectare, sortare, depozitare si procesare a fructelor, dar si a unor forme de desfacere.

Cultura capsunilor este o alta activitate traditionala in zona. Lipsa unor facilitati de depozitare frigorifice si de procesare a acestor produse ii demotiveaza pe producatorii din zona.

În ciuda potențialului semnificativ al acestui sector, fructele sunt slab valorificate sub forma produselor procesate. Cu excepția procesării pentru producerea palincii, celelalte forme de procesare a fructelor în vederea realizării de produse cu valoare adăugată și valorificării pe piață (sucuri, gemuri, dulcețuri, fructe uscate) sunt aproape inexistente.

Datorită particularităţilor climatice şi caracteristicilor legate de flora meliferă, apicultura beneficiază de condiţii de favorabilitate ridicată.

In acest context este necesara sprijinirea exploatatiilor in special a celor mici si ale tinerilor si stimularea acestora pentru asociere in diverse forme colective doarece majoritatea exploatatiilor au o dimensiune economica sub limita de ferma mica.

Deși la nivel individual, sunt eligibile exploatațiile agricole cu dimensiunea economică ceruta pentru ferma mica, prin intermediul formelor asociative, sprijinul poate fi accesat de toate exploatațiile agricole, chiar dacă acestea au o dimensiune economică sub aceasta limita.

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

 

a)favorizarea competititvitatii agriculturii

b)asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice

c)obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

 

Obiective specifice ale masurii

 

 1. Crestrea valorii economice a exploatatiilor prin modernizarea,extinderea sau diversificarea activitatilor agricole

b) Cresterea valorii adugate a produselor prin pregatirea acestora pentru vanzare (procesare, depozitare, ambalare) si a gradului de participare a exploatatiilor pe piata

      c)  Cresterea numarului de locuri de munca

 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

Sprijinul prin acesta submasură va conduce la creșterea competitivităţii şi viabilităţii exploatațiilor atât prin investiții precum echipamente, utilaje, echipamente de irigații în fermă și procesare la nivelul fermei cât și prin investiții ce conduc la creșterea suprafeței ocupate cu plantații pomicole și/sau la reconversia plantațiilor existente (de exemplu: infiintarea de noi plantatii si/sau replantarea cu soiuri noi, mai productive).

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

Investiţiile individuale şi/sau colective vor conduce la dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole.

Se vor putea realiza facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing.

P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură

Investițiile în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor, vor viza inclusiv tehnologii eficiente de conservare a biodiversitatii,a prevenirii eroziunii solului si a gestionarii apei.

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

Investitiile vor viza utilizarea energiei regenerabile din biomasa,a unor tehnologii care vor asigura emisii reduse de carbon.

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 „Investitii in active fizice” alineatul 1

„In cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru investitii tangibile si/sau intangibile care:”

          a) Amelioreaza nivelul global de performanta si de durabilitate al exploatatiilor

b) Vizeaza prelucrarea,comercializarea si/sau dezvoltarea produselor agricole care fac obiectul anexei I la tratat.

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A” Imbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizarii fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientarii către piaţă, cât şi a diversificării activitatilor agricole”

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

 • Inovare:

Sprijinul va fi acordat cu prioritate exploatiilor care vor introduce produse, procese si tehnologii noi, rezultatul unor cercetari implementate prin PEI, proiectelor integrate

 • Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:

In cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează eficientizarea/economisirea consumului de apă, utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor precum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură, inclusiv in sectorul pomicol.

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL : Aceasta masura va fi complementara cu masura M1/1A,M2/1C,M5/3A,M6/6A

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL : Nu este cazul

 

 1. Valoarea adăugată a măsurii

 

 • posibilitatea accesului fermierilor mici la finantare prin participarea acestora  intr-o forma colectiva
 • posibilitatea cresterii valorii adugate a produselor care pot fi prelucrate in scopul vanzarii
 • posibilitatea participarii beneficiarilor  la crearea de forme asociative si retele pentru lantul scurt, scheme de calitate, Grupuri operationale.

 

 1. Trimiteri la alte acte legislative

 

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare

Legislație Națională

Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare.

HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările si completările ulterioare.

Ordinul nr. 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private cu completările şi modificările ulterioare.

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare

 

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

 

Orice entitate juridică privată legal constituită, individuala sau colectiva care are activitate in domeniul agricol si pomicol.

 

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • Populația locală
 • Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, sanatate, educatie etc.

 

 1. Tip de sprijin

 

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.

 

 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

 

 • Actiuni eligibile
 1. Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor  in ceea ce priveste infrastructura (cladiri, cai de acces), echipamente, utilaje, echipamente de irigații în fermă și procesare la nivelul fermei
 2. Investiții ce conduc la creșterea suprafeței ocupate cu plantații pomicole și/sau la reconversia plantațiilor existente (de exemplu: infiintarea de noi plantatii si/sau replantarea cu soiuri noi, mai productive)
 3. Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusive tehnologii eficiente de reducerea a emisiilor şi poluării
 4. Investiţii individuale şi/sau colective care vor conduce la dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole. Se vor putea realiza facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing

 

 • Actiuni neeligibile
 1. Investitiile in procesare pentru produse care nu provin din exploatatia sprijinita
 2. Investitiile in energie regenerabila altele decat biomasa
 3. Investitiile care vor fi sprijinite prin scheme de ajutor de stat

 

 1. Condiții de eligibilitate

 

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute in acesta masura
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice
 • Toate investitiile trebuie sa fie pe teritoriul GAL
 • Investitiile in sectorul pomicol sa fie conform Cadrul National de impleentare aferent STP
 • Solicitantul are obligativitatea intretinerii/mentenantei investitiei pe perioada aferenta (minim 5 ani de la ultima plata)

 

 1. Criterii de selecție

 

 • Principiul prioritizarii fermelor mici
 • Solicitantul este membru sau va deveni membru al formei asociative care va primi/a primit finanțare prin măsura LEADER
 • Solicitantul isi propune un proiect integrat inclusiv „lantul scurt” si/sau scheme de calitate
 • Solicitantul este membru sau va deveni membru al unui GO
 • Principiul sectorului prioritar pentru microregiune
 • Solicitantul va aplica pe Schemele de calitate

 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

 

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este 50%.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora pentru sectorul agricol cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul :

 • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii

cererii de finanţare

 • Formelor colective;
 • Proiectelor integrate;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice.

Valoarea proiectelor maxim  40.000  euro.

Intensitatea s-a preluat din Anexa II la reg 1305/2013.

 

 1. Indicatori de monitorizare

 

Domenii de intervenție

Indicator de monitorizare

2A Indicator specific

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți

4 exploatatii

Indicator suplimentar

Număr de locuri de muncă nou create 4 locuri de munca

Indicator suplimentar

 

Cheltuieli publice totale 80.169,76 EURO

Cheltuieli publice totale V0- 60.000 EURO