Fișa măsurii 10/6B

 

 

 

 

 

ARHIVA: 

 

  FIȘA MĂSURII 10/6B

                                             Denumirea măsurii – Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale

CODUL Măsurii – M10/6B

Tipul măsurii:    □  X INVESTIȚII

                                  SERVICII

                                  SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

În afara serviciilor sociale care se desfășoară în cadrul departamentelor specializate la nivelul primăriilor și la nivelul direcției județene pentru asistență socială, infrastructura și serviciile sociale şi socio-medicale în microregiune sunt deficitare. Consiliul Județean oferă servicii complexe de asistență socială pentru toate localitățile din județ, având în structura sa inclusiv centre pentru copii și adulți. Cu toate acestea, Direcția nu dispune de astfel de centre în zona Oașului, astfel încăt beneficiarii din zonă trebuie să fie transportați în locațiile din Satu-Mare Carei, Halmeu, Hurezu Mare, etc. De menționat este și faptul că în Județului Satu-Mare există și o serie de furnizori privați de servicii sociale (asociații, fundații), dar nici acestea nu acționează în zona Oașului.  În acest context primăria din Turț, în cadrul programului POSDRU 2007-2013, a realizat în parteneriat cu mediul privat 3 structuri sociale: unul oferă servicii de găzduire, asistență medicală, terapii specializate și consiliere psihologică pentru vârstnici, altul oferă servicii de îngrijiri medicale fie la sediu, în sala de tratament, fie la domiciliu, dar și monitorizarea stării de sănătate de la distanță, iar cel de-al treilea servicii de catering la domiciliu. Primăria Negrești-Oaș a demarat, în anul 2012, construcția unui Centru Social de Zi pentru Vârstnici, proiect co-finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

În teritoriul GAL Ţara Oaşului au fost identificate 4 localităţi care au comunităţi marginalizate: în rural - Bixad (sat Boineşti), Tarna Mare (sat Bocicău),  Vama (sat Vama) şi în oraşul Negreşti Oaş (zone de tip mahala cu case, zone de tip mahala cu adăposturi improvizate şi zone de tip ghetou cu blocuri şi în foste colonii de muncitori).

Accelerarea fenomenului de îmbătrânire a populației, numărul mare de copii ai căror părinți lucrează în străinătate, creșterea numărului de persoane expuse riscului sărăciei impune ca necesitate accelerarea găsirii unor soluții de infrastructură și servicii adecvate și intensificarea parteneriatelor public-privat pentru a răspunde nevoilor acestor categorii vulnerabile.

Investiţiile susţinute în cadrul acestei măsuri pot viza dezvoltarea serviciilor sociale: infrastructura, dotările şi echipamentele aferente înfiinţării s-au dezvoltării unui centru social specializat sau integrat (inclusiv servicii medicale) care asigură servicii sociale si/sau medicale de specialitate persoanelor din grupurile vulnerabile;

Centrele sociale joacă un rol important in sprijinirea obiectivelor acestei măsuri prin ansamblul activităţilor şi acţiunilor desfăşurate, al căror scop este să servească atât interesul general cât şi interesele unei colectivităţi, prin creşterea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Implicarea administraţiilor locale este necesară mai ales în zonele unde, deși problema susţinerii grupurilor marginalizate este iminentă şi urgentă, nu vine nici un răspuns din partea instituţiilor publice responsabile judeţene sau naţionale.

Proiectele finantate in cadrul acestei masuri vor viza investitii in infrastructura de tip “hard” urmând ca investitiile de tip “soft” să fie asigurate prin accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020. Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea socială a grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finantate, prin asigurarea accesului la servicii calitative de educatie si formare profesionala şi acoperirea cheltuielilor pentru functionarea si desfasurarea activitatilor aferente investitiilor de tip “hard” finanţate.-Investitia nu trebuie sa fie de tip rezidential

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

c)obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:

 1. Îmbunătățirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii in infrastructura sociala
 2. Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup vulnerabil
 3. Creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel profesional ridicat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat
 4. investitii in crearea, imbunătăţirea, adaptarea la standardele de functionare in siguranta a infrastructurii sociale, incluzând şi investitii în producere de energie din surse regenerabile şi de economisire a energiei

Măsura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

(b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei;

g)investitii orientate spre transferul activitatilor si transformarea cladirilor saua a altor institutii aflate in interiorul sau apropierea asezarilor rurale,in scopul imbunatatitii calitatii vietii sau al cresterii performantei de mediu a asezarii respective

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

 • Inovare si protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:

Potențialii beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții care conduc la eficientizarea consumului de energie. Reducerea consumului de energie prin măsuri de eficientizare a consumului și prin utilizarea cât mai largă a energiei din surse regenerabile prezintă o bună soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul procesului de proiectare trebuie luate în considerare materialele care asigură impactul minim asupra mediului.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:Aceasta masura va fi complementara cu masura M9/6B

Sinergia cu alte măsuri din SDL:M6/6A,M7/6A,M8/6A,M9/6B

 1. Valoarea adăugată a măsurii
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din teritoriul
 • Îmbunătăţirea infrastructurii sociale rurale crează premisele de dezvoltare a capitalului uman din teritoriul GAL
 • Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how
 1. Trimiteri la alte acte legislative

Legislație UE

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Legislație Națională

OG.nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Legea asistenței sociale nr.292/2011;

HG.nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020.

Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011

HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiarii direcți sunt:

 • Entitati publice si private sau parteneriate;
 • ONG-uri;
 • Unitati de cult
 • GAL-ul dacă nu există alti solicitanţi in cadrul acestei măsuri.

Benenficiarul direct trebuie sa fie furnizor autorizat de servicii sociale sau se va autoriza pana la finalizarea implementării proiectului.

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • Grupuri vulnerabile şi persoane dezavantajate, cum ar fi șomerii pe termen lung, persoanele cu handicap, minoritățile etnice, comunitățile marginalizate și persoanele de toate vârstele, care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială
 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2014, în cazul proiectelor de investiții.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile

 • Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei pentru investitiile sociale.
 • Investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective, pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

Operatiunile de mai sus vizeaza investitii noi care sa deserveasca serviciile sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, sau schimbarea de destinatie a unor cladiri existente prin modernizarea si adaptarea acestora pentru serviciile sociale.

 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili
 • Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată, corespunzătoare serviciilor sociale
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură
 • Proiectul trebuie să demonstreze ca este sustenabil ulterior punerii in functiune;
 • Investiția să se realizeze în teritoriul GAL
 • Solicitanul are obligatia de a prezenta dovada cofinantarii daca intensitatea va fi sub 100%
 • Solicitantul are obligativitatea intretinerii/mentenantei investitiei pe perioada aferenta(munim 5 ani de la ultima plata)
 • Investitia nu trebuie sa fie de tip rezidential daca sustenabilitatea este asigurata prin POCU masura 5.2 asa cum s-a precizat in descrierea generala
 1. Criterii de selecție
 • Numar de persoane care beneficiaza de infrastructuri sociale imbunatatite (beneficiari indirecti)
 • Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

In cadrul acestei măsuri, se pot depune proiecte negeneratoare de venit. Astfel, ajutorul public nerambursabil acordat este de 100% din cheltuielile eligibile respective 30.195 euro

 1. Indicatori de monitorizare

Domenii de intervenție

Indicator de monitorizare

6B Indicator specific

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite 50 locuitori

Indicator suplimentar

Cheltuieli publice totale 30.195 euro